Ажәабжьқәа

БАШКОРТОСҬАН ИМҨАҦЫСУАЗ ИҶЫДОУ АЦӘЫРГАҚӘҴА АҲӘААҚӘА ИРҬАГӠАНЫ АҦСУА ДЕЛЕГАЦИА АИҦЫЛАРАҚӘА МҨАҦНАГЕИТ

15.11.2019

Абҵара 14 рзы Башкортосҭан имҩаҧысуаз IV-тәи иҷыдоу ацәыргақәҵа «Атуриндустриа афорум» аҳәаақәа ирҭагӡаны, Башкортосҭан иҟоу Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата аофициалтә хаҭарнак, анаплакцәа реидгыла «Урыстәыла Агәыӷырҭа» Башкириатәи арегионалтә ҟәша анапхгаҩы Лиасиан Николаева аҧсуа делегациазы еиҿылкааит Аҧсныҟа аҧсшьарҭатә турқәа зҭиуа атурбизнес ахаҭарнакцәа злахәыз астол гежь.

Аиҧылараҿы ирылацәажәеит еиуеиҧшым азҵаарақәа, урҭ рхыҧхьаӡараҿы иҟан алогистика, агәабзиара-еиҭашьақәыргыларатә туризм, аӡыргаратә турқәа уҳәа убас егьырҭгьы.  

Башкириа атуристтә операторцәа иазгәарҭеит, сынтәа аҧсшьаразы Аҧсны ахырхарҭа алызхыз атуристцәа рхыҧхьаӡара шмаҷыз. Дара ргәаанагарала, уи зыхҟьаз, раҧхьаӡа иргыланы, иманшәалоу атранспорттә еимадара ахьыҟам ауп, иара убасгьы аҧсшьарҭа ҭыҧқәа рҿы иахьеиҿкаам ахәылҧазтәи агәырҿыхаратә программақәа.

Аҧсуа делегациа ахаҭарнакцәа иазгәарҭеит, иарбаз абарҭ ауадаҩрақәа раҧыхразы ирылшо зегь шыҟарҵо.

Акурорти атуризми рзы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Асҭамыр Барцыц Башкириатәи атуроператорцәа Аҧсныҟа ааҧхьара риҭеит, аӡыргаратә-информациатә тур рхы аладырхәырц азы.

«Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата иалшо зегь ҟанаҵоит Аҧсныи Башкириеи рыбжьара атуризм арҿиаразы. Ҳара изныкымкәа ҳхы рылаҳархәхьеит Башкириа имҩаҧысыуаз афорумқәа, убри азы, ҳәарада, ҳара ҳзы акраҵанакуеит Аҧсны ахырхарҭала аус зуа атуроператорцәа ргәаанагара», - инаҵшьны иазгәалҭеит ААП атуризм азы Аусбарҭа аиҳабы Инара Даурова.

Абҵара 15 рзы, аҧсуа делегациа ахаҭарнакцәа аҭааит Ахеидкыла «Ареспублика Башкортосҭан Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата». Уаҟа дара ирҧылеит Башкортосҭан адәныҟатәи аекономиказы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Руслан Мирсаиапови, Башкортосҭан атуризм азы аҳәынҭқарратә еилакы анапхгаҩы Салават Нафикови, Башкортосҭан иҟоу Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата аофициалтә хаҭарнак, анаплакцәа реидгыла «Урыстәыла Агәыӷырҭа» Башкириатәи арегионалтә ҟәша анапхгаҩы Лиасиан Николаевеи.

Аиҧылараҿы ишьҭыхын, уи аҧхьаҟа Аҧсны Аҳәынҭқарра ААП ахада Тамила Мерцхәлааҧҳаи, Ареспублика Башкортосҭан ААП ахада Тимури Хакимови рнапы зҵарыҩыз Аусеицуразы Аиқәшаҳаҭраҟны иарбоу аҩ-ганктәи аимадара арҿиаразы аусмҩаҧгатәқәа ирызку азҵаарақәа.

Аганқәа инарҵауланы иалацәажәеит атуризми, асанатортә-ҧсшьарҭатә хәышәтәреи рхырхарҭала аусеицура.