Ажәабжьқәа

АҦСУА ДЕЛЕГАЦИА АЛАХӘЫН АТУРИСТТӘ ИНДУСТРИА ИАЗКУ АФОРУМ

14.11.2019

Акурорти атуризми рзы Аҧсны аҳәынҭқарратә Еилакы ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Асҭамыр Барцыц напхгара ззиуаз аҧсуа делегациа алахәын Ареспублика Башкортосҭан (ақалақь Уфа) имҩаҧысуаз, атуристтә индустриа иазкыз Афорум.

Аусмҩаҧгатә мҩаҧысуан Башқоҭорсҭан аиҳабыра адгыларала, аиҿкааҩыс иқәгылеит – анаплакреи атуризми рзы аҳәынҭқарратә еилакы, Уфа ақалақь Ахадара, Башкириатәи ацәыргақәҵатә еилазаара.

Аҧсуа делегациа иалахәын: Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата атуризм аҟәша аиҳабы Инара Даурова, «Аҧсуа туристтә Хеидкыла» ахантәаҩы Анна Калиагина, амилаҭтә туристтә фирма адиректор Африкан Гәынба, Аҧсны акурорти атуризми рзы аҳәынҭқарратә еилакы аинформациатә ацзаареи аимиџьтә политикеи рыҟәша аиҳабы Саид Аршба, Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата адәныҟатәи аимадареи аинвестициақәеи рыҟәша аспециалист Асҭанда Габлиа.

Афорум аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҿкаан еиуеиҧшым асекциақәеи, астол гьежьқәеи, урҭ ирҭааит атуристтә сфераҟны аҳаҭыр ду зқәу аспециалистцәа. «Атуризм арегионқәа рҿы. Аизҳара ахыҵхырҭақәа» ҳәа хьӡыс измаз астол гьежь аҟны «Аҧсны Аҳәынҭкарра атуристтә хырхарҭа арҿиаразы Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата инанагӡо ароль» ҳәа ажәахә лыманы дықәгылеит ААП атуризм аҟәша аиҳабы Инара Даурова.

Башкортосҭан иҟоу Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата аофициалтә хаҭарнак, анаплакцәа реидгыла «Урыстәыла Агәыӷырҭа» Башкириатәи арегионалтә ҟәша анапхгаҩы Лиасиан Николаева лаҧшьгарала аҧсуа делегациа ирҧылеит Башкортосҭан Анаплакреи атуризми рзы аҳәынҭқарратә еилакы аиҳабыреи, иара убасгьы Аҧсны ахырхарҭала аус зуа атуроператорцәеи.

Афорум аҟны убасгьы еиҿкаан иҷыдоу ацәыргақәҵа. Уаҟа Аҧсны ААП иӡырнагеит Аҧсны Аҳәынҭқарра иамоу атуристтә мчхареи, аҧсуа наплакцәа раалыҵи.

Аҧсны Аҳәынҭқарра апавилион иаҭааит Башкортосҭан Ареспублика атуризм азы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Салават Нафиков, апартиа «Иаку Урыстәыла» арегионалтә ауснагӡаратә еилакы аиҳабы, Башкортосҭан Ареспублика Аҳәынҭқарратә еизара-Курултаи адепутат Рустем Ахмадинуров, Башкортосҭан Ареспублика акультуратә программақәа рдирекциа анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩ Антон Мезетов.  

Ишәгәалаҳаршәоит, ҳазҭоу ашықәс, цәыббрамзазы Башкортосҭан Ареспублика ахада Ради Хабиров иҟаиҵаз ааҧхьарала, Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата ахада Тамила Мерцхәлааҧҳа лхы шалалырхәыз ШОСи БРИКСи ирылахәу атәылақәа ррегионқәа рҟны абизнес маҷи абжьаратәии ирызкыз V-тәи аиубилеитә Форум. Уи аусмҩаҧгатә аҳәаақәа ирҭагӡаны Аҧсныи Башкортосҭани рыхәаахәҭра-ааглыхратә палатақәа рнапы аҵарҩит Аусеицуразы Аиқәшаҳаҭра.

Уажәтәи Афорум алахәра иаанаго акоуп – Башкортосҭан Ареспубликеи Аҧсны Аҳәынҭқарреи русеицура арӷәӷәара.

Афорум аусура хыркәшахоит абҵара 15 рзы.