Εκπροσώπηση του Εμπορικόυ και Βιομηχανικόυ Επιμελητήριου της Αμπχαζίας

Official representative offices of the Chamber of Commerce and Industry of the RA in the Russian Federation

Official representative offices of the Chamber of Commerce and Industry of the RA abroad

Representatives of Abkhazia's CCI abroad

Representatives of CCI of Abkhazia in Russian Federation